Доктор

ТОДОР ДИМИТРОВ БАЛАБАНОВ  • Модели, методи и системи за оптимизация и подпомагане вземането на решения
Служебен адрес:
София - 1113,
ул. "Акад. Г. Бончев", бл.2, 514
Служебен телефон:
(+ 359) 02 979 32 37
Мобилен телефон:
+359 898 23 71 03
Е - mail: todorb {at} iinf.bas.bg
todor.balabanov {at} gmail.com