Докторант

Димитър Витанов Първанов


Научноизследователски интереси:
  • Модели, методи и средства за събиране и обработка на параметрични и биопараметрични данни

Служебен адрес:
София - 1113,
ул. "Акад. Г. Бончев", бл.2, 514
Служебен телефон:
(+ 359) 02 979 32 37
Е - mail:
dimitar.parvanov {at} iict.bas.bg